Čistiarne odpadových vôd ČOV TOPAS, EK-S - NASA plast.Mám záujem

Prečo čistiareň odpadových vôd od našej firmy?

sme jediná firma, ktorá vyrába viac typov čistiarní odpadových vôd (ČOV ) a preto dokážeme splniť väčšinu požiadavok našich zákazníkov:

 • garancia najnižšej ceny na trhu
 • variabilný systém pripojenia
 • vyberateľná technológia
 • samostatný kalojem
 • vstavaná akumulačná nádrž
 • odtok z ČOV môže byt vyššie ako prítok
 • diaľková kontrola prevádzky
 • plná funkčnosť bez prítoku splaškov po dobu min.3-och mesiacov
 • pieskový filter(jediná na trhu)
 • minimálne nároky na obsluhu
 • záručný a pozáručný servis do 24hodin v rámci SR
 • referencie z viac ako 50 krajín sveta
 • množstvo ocenení na výstavách
 • 30 rokov záruka na teleso ČOV

Prečo čistiareň odpadových vôd?

V rodinnom dome sa okrem tuhého komunálneho odpadu produkuje aj odpadová voda. O povinnosti nakladať s odpadovými vodami hovorí zákon č. 364/2004 Z.z.  (zákon o vodách). V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať v žumpe (do vyvezenia na centrálnu ČOV) alebo čistiť v domovej čistiarni. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd. Ak je rodinný dom pripojený na stokovú sieť, nemá zmysel uvažovať o zriadení domovej čistiarne. Ak pripojený nie je, existujú dve riešenia: žumpa a s ňou súvisiaci pravidelný vývoz alebo vlastné zariadenie na čistenie odpadových vôd. V prípade vlastnej ČOV sa prečistená voda vypúšťa do recipientu (rieka, potok) alebo sa nechá vhodným priesakovým systémom vsakovať do podzemných vôd, kde prebieha tzv. dočisťovací proces. Ekonomické hodnotenie týchto dvoch variantov je na strane domovej čistiarne. Takmer pre všetky technológie a výrobky platí jednoduché porovnanie. Počiatočná investícia  do ČOV sa vyrovná investíciám na vybudovanie žumpy. Ak priemerná rodina (4 osoby) pri jednotkovej spotrebe 80 l/os/ deň vyprodukuje za mesiac takmer 10 m3 tekutého odpadu, znamená to vývoz raz za mesiac (uvedená jednotková spotreba je na hranici hygienického minima). Súčasná priemerná spotreba vody na obyvateľa má klesajúcu tendenciu a hlavne v obciach sa dlhodobé priemery pohybujú na tejto úrovni. Jednoduchý prepočet hovorí jasne, že priemerný rodinný dom musí mať ročne minimálne 12 vývozov fekálnym vozidlom. Tvrdenia, že žumpu stačí vyčistiť raz za rok (hlavne to „husté"), sa nezakladajú na pravde a všetkým je zrejme jasné, čo sa deje s tým "riedkym". Prevádzka ČOV v porovnaní so žumpou je preto „šetrením".

Využitie

 • domové - rodinné domy
 • hotely
 • penzióny
 • rekreačné zariadenia
 • bytové domy
 • ľahký priemysel 

Vyberte si z nami vyrábaných čistiarní odpadových vôd TOPASEK-S


Domová čistiareň odpadových vôd s odtokom do trativodu


Domová čistiareň odpadových vôd s odtokom do prírodného recipientu


Domová čistiareň odpadových vôd s odtokom do zbernej nádrže

© NASA plast s.r.o.