Domová čistiareň odpadových vôd ČOV TOPASMám záujem

Popis

Domové čistiarne odpadových vôd Topas NPB pracujú na princípe čistenia odpadových vôd pomocou aktivovaného kalu. Vzduch, potrebný pre život mikroorganizmov je dodávaný malým membránovým dúchadlom s nehlučnou prevádzkou, ktoré je umiestnené priamo v čistiarni. Dúchadlo spolu s trojcestným elektroventilom je použité tiež na pohon vzduchového čerpadla, zaisťujúceho prečerpávanie vody medzi jednotlivými komorami čistiarne odpadových vôd.

Využitie

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Objekty na miestach bez možnosti napojenia sa na verejnú kanalizáciu

Výhody

 • Ľahká inštalácia
 • Signalizácia nesprávneho chodu
 • Bezhlučná prevádzka
 • Automaticky praný pieskový filter
 • Zvuková signalizácia porúch funkcie ČOV
 • Samostatný kalojem
 • Plná funkčnosť bez prítoku po dobu až 3 mesiacov viď porovnanie

 

TypPočet osôbRozmer [mm]
TOPAS NPB 5K6D1200 x V2300
TOPAS NPB 561000 x 1100 x 2300
TOPAS NPB 881600 x 1100 x 2300
TOPAS NPB 10102100 x 1100 x 2400
TOPAS NPB 15152600 x 1100 x 2400
TOPAS NPB 20202100 x 1500 x 2500
TOPAS NPB 30302100 x 2000 x 2500
TOPAS NPB 40402100 x 2000 x 3000
TOPAS NPB 50503100 x 2000 x 3000
TOPAS NPB 75754100 x 2000 x 3000
TOPAS NPB 1001004100 x 3100 x 3000
TOPAS NPB 1251254100 x 4100 x 3000
TOPAS NPB 1501504000 x 5000 x 3000
TOPAS NPB 2002008000 x 3000 x 3000
TOPAS NPB 2502508000 x 4000 x 3000

Domová čistiareň odpadových vôd TOPAS-NPB

Domové čistiarne odpadových vôd Topas-NPB 5 až 300 (pre 5 – 300 osôb) sú určené k čisteniu
všetkých odpadových vôd (vrátane odpadových vôd z pračiek a z umývačiek riadu) z individuálnych
zdrojov znečistenia.

Jedná sa predovšetkým o tieto objekty:
 • rodinné domy
 • rekreačné objekty a chalupy
 • hotely a penzióny
 • reštaurácie

Čistiarne sú dodávané ako kompletné výrobky vrátane veka, bez nutnosti dokupovania dodatočných nástavcov podľa hĺbky prítokového potrubia. Pre výrobu skeletu čistiarne Topas-NPB je použitý polypropylénový materiál, zaisťujúci dlhodobú životnosť výrobku.

Čistiarne odpadových vôd Topas-NPB sa dodávajú v týchto veľkostiach: T5, T8, T10, T15, T20, T30, T40, T50, T75, T100, T125, T150, T200, T250, T300

Čistiarne pracujú na princípe čistenia odpadových vôd pomocou aktivovaného kalu. Vzduch, potrebný pre život mikroorganizmov je dodávaný malým membránovým dúchadlom s nehlučnou prevádzkou, ktoré je umiestnené priamo v čistiarni. Dúchadlo spolu s trojcestným elektroventilom je použitý tiež na pohon vzduchového čerpadla, zaisťujúceho prečerpávanie vody medzi jednotlivými komorami čistiarni odpadových vôd.

 • Nízke obstarávacie náklady
 • Ľahká inštalácia
 • Bezhlučná prevádzka
 • Automaticky praný pieskový filter
 • Zvuková signalizácia porúch funkcie ČOV
 • Technológia čistenia chránená patentom

 

TOPAS-NPB Comfort

 • Biologická ČOV s účinnosťou čistenia 95%
 • Patentovaný princíp činnosti, založený na striedaní prietokovej a regeneračnej fáze
 • Vstavaná zvuková a svetelná signalizácia havarijného stavu
 • Zateplený, parotesný, pochôdzny poklop
 • Samostatný kalojem pre aerobnú stabilizáciu kalu
 • Kompletne vynímateľná technológia pri servise ČOV
 • Vyčistená voda vhodná pre vypustenie do vôd (rieky, potoky, jazerá)
 • Voda vhodná pre zalievanie vegetácie (okrem kvapôčkovej zálievky)

TOPAS-NPB s pieskovým filtrom

 • Unikátne technické riešenie ČOV, jediné v krajinách EÚ
 • Obsahuje vstavaný pieskový filter na mechanické dočistenie vody na odtoku, ktoré sa pri regeneračnej fáze niekoľkokrát denne automaticky prepiera
 • Účinnosť čistenia je väčšia ako 98%
 • Vyčistená voda je vhodná pre vsakovanie do povrchových i podzemných vôd a pre vypúšťanie do dažďovej kanalizácie
 • Vhodný typ pre koreňovú i kvapôčkovú zálievku

Činnosť čistiarne Topas-NPB

Činnosť čistiarne Topas-NPB spočíva v striedaní dvoch fáz, ktoré reguluje riadiaci plavákový spínač umiestnený v prietokovej komore. Fáza prietoková, je hlavná fáza, pri ktorej dochádza k samotnému čisteniu odpadových vôd a následnému odtoku čistej vody z čistiarne. Fáza regeneračná, nastáva 3-5 krát za deň. Dochádza k odtoku kalu do kalojemu a celkovej údržbe, vďaka prevzdušnenej časti čistiarne, ktorá bola v kľudnom stave.

Fáza prietoková

TOPAS - Fáza prietoková

Surové odpadové vody natekajú do akumulačnej nádrže, kde dochádza k usádzaniu hrubých nečistôt. Predčistená odpadová voda je z akumulačnej nádrže prečerpaná cez filter hrubých nečistôt, vzduchovým čerpadlom ( mamutkou ), do aktivačnej nádrže , kde prebieha vlastný proces čistenia odpadovej vody aktivným kalom. Následne je zmes vyčistenej vody a kalu načerpávaná mamutkou do kónickej nádrže dosadzováku, kde kal sadá ku dnu a otvorom v spodnej časti nádrže prepadá späť do aktivačnej komory. Vyčistená voda stúpa k hladine a prepadá do nádrže pieskového filtra, tam gravitačne preteká ku dnu a súčasne sa dočisťuje. Z dna pieskového filtra je mamutkou odčerpávaná do odtoku čistiarne. V prietokovej fáze dochádza zároveň k prevzdušňovaniu filtra hrubých nečistôt, aby nedošlo k jeho upchaniu a prevzdušňovaniu kalojemu preto, aby kal nehnil a bol aerobne stabilizovaný.

 

Fáza regeneračná

TOPAS - Fáza regeneračná

Pri nedostatočnom prítoku splaškov, plavákový spínač v akumulačnej nádrži dosiahne minimálnu hladinu a nastáva fáza regeneračná. Dôjde k odčerpaniu usadeného prebytočného kalu z aktivačnej nádrže spoločne s vyčistenou vodou do kalojemu. Tam kal sedimentuje a v hornej časti prepadá späť do akumulačnej nádrže, ktorá sa prevzdušňuje, aby nedochádzalo k anaeróbnym procesom a ku vzniku zápachu. Jej prevzdušňovaním súčasne dochádza k rozbíjaniu usadených hrubých nečistôt. V tejto fáze ďalej dochádza k prevzdušňovaniu dosadzovacej nádrže a odtoku plávajúcich nečistôt z jej povrchu späť do aktivačnej fázy. Zároveň začína automatické pranie
náplne pieskového filtra. Na dno pieskového filtra sa privedie vzduch, ktorý uniká k povrchu, a tým uvoľňuje nečistoty, ktoré sa prečerpávajú s vrstvou vody nad pieskovým filtrom mamutkou späť do akumulačnej nádrže.

 

Osadenie domovej čistiarne odpadových vôd Topas-NPB

Čistiareň odpadových vôd TOPAS-NPB 5 je kompletná samonosná plastová nádrž v rozmeroch cca 1,0 x 1,0 x 2,3m, ktorá sa osadzuje obvykle do výkopu v rozmeroch 1,6 x 1,6 x 2,3 m tak, že príklop je cca 0,15 m nad upraveným terénom aby bola čistiareň odpadových vôd zaistená proti vniknutiu dažďovej vody. V prípade, že nie je k dispozícii súčasný septik, alebo žumpa ako akumulačná nádrž na vyčistenú vodu, je možné dodať komplet čistiarne odpadových vôd s retenčnou nádržou ako jeden výrobok o dĺžke 2 – 4 m. V bežných podmienkach postačí osadenie na pieskový podsyp hrúbky 100 mm a obsypanie pôvodnou zeminou zbavenou väčších kameňov. Čistiareň odpadových vôd bez akumulačnej nádrže môže byť osadená pod hladinou spodnej vody. Pred obsypaním čistiarne odpadových vôd zeminou sa nádrž postupne napustí čistou vodou, aby nedošlo k prehnutiu stien tlakom zeminy. Čistiareň sa dodáva bez pevného vtoku – po osadení čistiarne odpadových vôd sa vyreže v
potrebnej výške a mieste (viď schéma) otvor pre prítokové potrubie. Čistiareň odpadových vôd je vybavená príklopom, ktorý vlastnou váhou dosadá na steny nádrže. Tým je značne obmedzený únik pachu a čistiareň odpadových vôd môže byť preto osadená v blízkosti obytných budov. Do priestoru čistiarne odpadových vôd sa vháňa z vonkajšieho prostredia cca 2,2 m3 vzduchu za hodinu a predpokladá sa odvetranie prítokovým kanalizačným potrubím nad strechu obytnej budovy.

Pripojenie domovej čistiarne odpadových vôd Topas-NPB na el. sieť.

Čistiareň sa dodáva prepojená a odskúšaná. Súčasťou dodávky je kábel so zástrčkou 230 V, ktorá slúži k odskúšaniu čistiarne. Čistiareň sa pripája samostatnou prípojkou zemným káblom CYKY 5Cx1,5 na rozvod elektrickej inštalácie v nehnuteľnosti. Elektrická prípojka a napojenie nehnuteľnosti nie je predmetom dodávky čistiarne odpadových vôd. Použitá prúdová zostava je 1+PE+N 230 50Hz „T-N-S“. Prívod k čistiarni je potrebné chrániť prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30mA. V nehnuteľnosti sa obvykle inštalujú v mieste napojenia jednoduché spínacie hodiny pre prerušovanie chodu čistiarne (regulácia výkonu) a svetelná signalizácia správnej funkcie ČOV (je možné dodať výrobcom na požiadanie zákazníka ako komplet).

PÔDORYS

LEGENDA:
 • A – vyrovnávacia (prítoková) nádrž
 • B – aktivačná nádrž
 • C – dosadzovacia nádrž
 • D – prevzdušňovací kalojem
 • E – pieskový filter
 • F – dúchadlo
 • G – el. rozvádzač s hlavným vypínačom
 

 

© NASA plast s.r.o.