Odlučovače ropných látokMám záujem

Popis

Odlučovač ropných látok (ORL) je zariadenie určené na odlúčenie a zachytávanie ľahkých kvapalín z odpadových vôd, ktoré stekajú z rôznych povrchov kontaminovaných najmä ropnými látkami. Pre výber veľkosti a typu ORL je dôležité určiť plochu, z ktorej bude do daného zariadenia zvedená kontaminovaná voda. Odlučovače ropných látok od našej spoločnosti  sú konštrukčne navrhnuté tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

Využitie

 • Parkoviská
 • Čerpacie stanice
 • Autoumyvárne
 • Autoservisy
TypPrietok Qmax [l/s]Odvodňovaná plocha [m2]
ORL N1< 1100-500
ORL N3< 2200-1000
ORL N6< 6600-3000
ORL N10< 101000-5000
ORL N15< 151500-7500
ORL N20< 202000-10000

Popis

Odlučovače ropných látok sú plastové (polypropylénové) nádoby, ktorých priestor je rozdelený deliacimi stenami a koalescenčnými filtrami. Tieto časti odlučovača zabezpečia správnu funkciu odlučovača pri gravitačnom odlučovaní, splnenie podmienok pre vznik efektu koalescencie vo filtri a zamedzenie skratovým prúdeniam a víreniu odpadových vôd.

Použitie

Odlučovače ropných látok sú určené najmä pre parkoviská, čerpacie stanice a autoservisy a pre odvádzanie dažďových vôd z menších plôch. Zariadenie sa používa k odvádzaniu dažďových vôd, ktoré by mohli byť znečistené voľnými ropnými látkami (NEL).

Technologický popis objektov zariadení

Odpadová voda vteká cez prítokové potrubie do usadzovacieho a primárneho gravitačného priestoru. Tu dochádza k sedimentácii mechanických nečistôt ako je piesok, kameň, hlina a pod. a tiež k čiastočnému odlúčeniu ropných látok, ktoré vyplávajú na hladinu vody. Ďalej voda prúdi cez koalescenčný filter, kde dochádza k zhlukovaniu veľmi jemných častíc ropných látok, ktoré v gravitačnom priestore vyplávajú na hladinu, kde po určitom čase vytvoria súvislú vrstvu. Konštrukčne tvorí koalescenčný filter kompaktný celok, ktorý je pevne osadený v nádrži. Priamo nad otvorom do odlučovača sa nachádza filter, ktorý sa prepláchne prúdom vody, čím sa odstránia na filtri zachytené jemné mechanické častice. Vyčistená voda vyteká cez odtokové potrubie.

Osadenie

Odlučovač ropných látok je potrebné osádzať do výkopu s pripraveným betónovým lôžkom o hrúbke cca 100 mm. Po osadení je potrebné napojiť prítokové a odtokové potrubie. Po pripojení sa odlučovač napúšťa vodou a zároveň obsypáva zeminou po obvode odlučovača po 30 cm, pričom v odlučovači je potrebné vyrovnávať hladiny vody v oboch komorách. Obsyp zeminou sa vykonáva po vrstvách. Nádrž sa nesmie obsypávať prázdna, aby nedošlo k jej deformácii.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky odlučovač naplníme čistou vodou tak, aby filter bol pod hladinou. Rovnako po čistení a údržbe je možné odlučovač používať až po naplnení vodou.

 

Kontrola a čistenie

Podmienky pre prevádzku, kontrolu a údržbu odlučovača:

 1. Údržbu odlučovača musí prevádzať odborný pracovník aspoň 1x za 6 mesiacov

 2. Generálna technická kontrola musí byť prevádzaná v intervaloch 5 rokov.

• 1x za 1-2 mesiace

 • kontrola odlučovača, odstránenie prípadných hrubých a plávajúcich nečistôt

 • stanovenie množstva kalu

 • hrúbka vrstvy ľahkej kvapaliny – stanovenie

• 1-2 x za rok – vždy po naplnení kalového priestoru na max. 50%

 • vyčerpanie obsahu zariadenia

 • prečistenie koalescenčného filtra tlakovou vodou a zbavenie nečistôt

 • napustenie zariadenia čistou vodou

• 1x za 5 rokov – generálna technická kontrola

 • tesnosť zariadenia

 • stavebná časť

 • stav vnútorných súčastí

 

© NASA plast s.r.o.