Odlučovače a lapače tukovMám záujem

Popis

Odlučovače tukov OT sú určené na zachytenie mastných látok alebo tukov v odpadových vodách. Pracujú na princípe zachytávania  látok s mernou hmotnosťou menšou ako voda ( tuky, oleje, mastné látky ... ) na hladine a zároveň usadzovaním látok s mernou hmotnosťou väčšou ako voda ( tuhé nečistoty, piesok, kamene ) na dne.

Odlučovače tukov sú vyrobené v zmysle STN a EN. Voda odlúčená od kalov a tukov je vypustená zo zariadenia cez odtokové potrubie do kanalizácie alebo čistiarne odpadových vôd.

Využitie

 • stravovacie zariadenia, kuchyne 
 • veľkovývarovne
 • hotely
 • motoresty
 • výrobne potravín
 • spracovanie mäsa
 • pražiarne
 • cukrárne a pekárne
 • potravinárske prevádzky
 • vo všetkých prevádzkach kde dochádza k úniku tukov do odpadovej vody

Výhody

 • Nízka hmotnosť
 • Jednoduchá manipulácia
 • Jednoduchá obsluha a údržba
TypPrietok Qmax [l/s]Počet jedál [ks/deň]
OT NS1< 1< 100
OT NS4< 3< 300
OT NS7< 7< 700
OT NS10< 10< 1000

Popis

Odlučovače tukov sú plastové (polypropylénové) nádoby, ktorých priestor je rozdelený deliacimi stenami. Sú určené ako predradené čistiace jednotky pred čistiarňou odpadových vôd alebo pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie.


Použitie

Odlučovače tukov sú určené na zachytávanie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z reštaurácií, kuchýň, cukrární a podobných prevádzok.


Technologický popis objektov zariadení

Odpadová voda vteká cez prítokové potrubie do odlučovacieho priestoru. Tu dochádza k ukľudneniu a ochladeniu vody, usadeniu nerozpustných látok na dne zariadenia a gravitačnému odlúčeniu tukov na hladine. Prečistená voda ďalej preteká pod nornou stenou do odtokovej komory a následne do kanalizácie.


Osadenie

Odlučovač ropných látok je potrebné osádzať do výkopu s pripraveným betónovým lôžkom o hrúbke cca 100 mm. Po osadení je potrebné napojiť prítokové a odtokové potrubie. Po pripojení sa odlučovač napúšťa vodou a zároveň obsypáva zeminou po obvode odlučovača po 30 cm, pričom v odlučovači je potrebné vyrovnávať hladiny vody v oboch komorách. Nádrž sa nesmie obsypávať zeminou prázdna, aby nedošlo k jej deformácii.


Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky odlučovač naplníme čistou vodou. Rovnako po čistení a údržbe je možné odlučovač používať až po naplnení vodou.


Kontrola a čistenie

Podmienky pre prevádzku, kontrolu a údržbu odlučovača: 1x za týždeň kontrola celkového stavu odlučovača kontrola vrstvy odlúčeného tuku kontrola kalovej nádrže a meranie výšky usadených kalov


Prevádzkový denník

Každá manipulácia so zariadením musí byť zaznamená v prevádzkovom denníku. Obsluha do prevádzkového denníka zapisuje dátum, popis úkonu, resp. udalosť (zápis o kontrolách, čistení a údržbe a pod.), meno a podpis. Formu vedenia prevádzkového denníka si určí prevádzkovateľ.

 

© NASA plast s.r.o.